FDO

Fundacja Dialogu Obywatelskiego

Fundacja Dialogu Obywatelskiego jest organizacją pozarządową z Krakowa, która funkcjonuje od 2015 roku. Główne obszary jej działalności wiążą się z animowaniem debaty obywatelskiej, promowaniem inkluzyjności i równej partycypacji wszystkich grup społecznych w życiu publicznym.

Do najważniejszych celów należą:

 • pomoc społeczna,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz osób w wieku emerytalnym,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskiej świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie programów szkoleniowych,
 • organizowanie konferencji, debat i wykładów,
 • wspieranie instytucji demokratycznych w RP,
 • umacnianie postaw obywatelskich,
 • animowanie współpracy ponadnarodowej,
 • przeciwdziałanie patologiom życia publicznego i społecznego,
 • rozwój wolontariatu.

Fundacja, działa na Krakowskim Kazimierzu, który jest mekką wielokulturowości, pamiętającym czasy przedwojenne i dawnych żydowskich mieszkańców. Jej projekty, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku skupiają się na budowaniu porozumień międzynarodowych oraz na upamiętnianiu miejsc związanych z kulturą mniejszości narodowych. Biuro Fundacji mieści się w budynku przy ulicy Izaaka 5, który jest fragmentem najstarszej zabudowy historycznej dawnego „Miasta Oppidum Judaeorum„. Nazwa ulicy stosowana jest od 1878 roku i odnosi się do okolic przeciwległej Synagogi Izaaka. Pod numerem 5 działała Synagoga Stowarzyszenia Bóżniczego Szir. Uczęszczali do niej najubożsi mieszkańcy Kazimierza, często niepiśmienni. Budynek jest częścią dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Pole działania Fundacji jest jednak szersze I wykracza poza granice naszego kraju – aktualny projekt dotyczy współpracy z Ukrainą.